Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vụ Bản năm 2023

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ – Bộ Nội vụ quy định về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; Thông tư 14/2022/TT-BKHCN ngày 11/10/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định;

Căn cứ Văn bản số 367/UBND-VP8 ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh Nam Định về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vụ Bản;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vụ Bản tại Tờ trình số 29/TTr-BQLDA ngày 20/3/2023 về việc tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vụ Bản.

UBND huyện Vụ Bản thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vụ Bản năm 2023, cụ thể như sau:

 1. Vị trí việc làm và chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

TT Vị trí việc làm tuyển dụng Chỉ tiêu Chức danh nghề nghiệp tuyển dụng
1 Giám sát thi công xây dựng 01 Kỹ sư hạng III

(Mã số V.05.02.07)

2 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 08 Kỹ sư hạng III

(Mã số V.05.02.07)

 1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
 2. Tiêu chuẩn, điều kiện chung
 3. a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

 1. b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

 1. Tiêu chuẩn, điều kiện theo vị trí việc làm tuyển dụng
 2. a) Đối với vị trí việc làm Giám sát thi công xây dựng

– Trình độ đào tạo: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật công trình, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

– Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Trình độ tin học: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

 1. b) Đối với vị trí việc làm Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

– Trình độ đào tạo: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Kỹ thuật công trình, Hệ thống kỹ thuật trong công trình, Công trình thủy lợi.

– Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Trình độ tin học: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

III. Kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển, hình thức, thời hạn, địa điểm nộp, tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

 1. Kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng
 2. a) Người đăng ký dự tuyển kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu đính kèm Thông báo này.
 3. b) Người đăng ký dự tuyển chỉ được nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển và chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm cần tuyển, nếu đăng ký dự tuyển nhiều hơn 01 vị trí việc làm cần tuyển sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.
 4. c) Người đăng ký dự tuyển phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển. Phiếu đăng ký dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy, nhưng không được tẩy xóa, sửa chữa.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu về ngoại ngữ, tin học của vị trí việc làm dự tuyển thì người dự tuyển đề nghị với cơ sở đào tạo xem xét cấp giấy chứng nhận và nộp giấy chứng nhận của cơ sở đào tạo cùng với Phiếu đăng ký dự tuyển để làm cơ sở xác định tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

 1. d) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

đ) Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì UBND huyện Vụ Bản sẽ thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Vụ Bản và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

 1. Hình thức, thời hạn, địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển
 2. a) Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng một trong ba hình thức sau:

– Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC huyện Vụ Bản;

– Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển gửi theo đường bưu chính;

– Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Vụ Bản tại địa chỉ: http://vuban.namdinh.gov.vn (vào Banner Tuyển dụng công chức, viên chức).

 1. b) Thời hạn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

– Thời hạn người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 05/7/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 15/8/2023 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc).

– Thời hạn người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển gửi theo đường bưu chính: từ ngày 05/7/2023 đến ngày 04/8/2023 (dấu bưu điện đóng trên phong bì đựng Phiếu đăng ký dự tuyển gửi đi chậm nhất là ngày 04/8/2023 và phải được gửi đến Bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trước 17 giờ 00 phút ngày 15/8/2023).

– Thời hạn người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Vụ Bản tại địa chỉ: http://vuban.namdinh.gov.vn: từ ngày 05/7/2023 đến ngày 14/8/2023.

Lưu ý: Khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính thì kèm thêm 03 phong bì thư có dán tem, ghi rõ họ và tên, địa chỉ và số điện thoại di động của người nhận (để báo tin).

 1. c) Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

– Thời hạn tiếp nhận trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ đường bưu chính gửi đến: từ ngày 05/7/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 15/8/2023 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc).

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với hình thức nộp trực tiếp và theo đường bưu chính: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC huyện Vụ Bản, địa chỉ: thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, số điện thoại liên hệ: 02283 821 626.

 1. Phương thức tuyển dụng

Sau khi tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, UBND huyện Vụ Bản và Hội đồng tuyển dụng viên chức sẽ xem xét và quyết định phương thức tuyển dụng như sau:

– Phương thức: Thi tuyển.

– Phương thức: Xét tuyển.

Trường hợp 100% người đăng ký dự tuyển có tài liệu minh chứng có giá trị pháp lý của cơ quan có thẩm quyền cấp về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc mấy của khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc kê khai rõ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển trong Phiếu đăng ký dự tuyển thì mới tổ chức tuyển dụng bằng phương thức xét tuyển.

 1. Hình thức và nội dung thi tuyển viên chức

Việc thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

 1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung
 2. a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy.
 3. b) Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi tiếng Anh theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

 1. c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

 1. d) Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

đ) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định ở trên, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

 1. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
 2. a) Hình thức thi: Phỏng vấn.
 3. b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
 4. c) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
 5. d) Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm.

đ) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi phỏng vấn.

 1. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển
 2. a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

 1. b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi ở vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản quyết định người trúng tuyển.
 2. c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
 3. Ưu tiên trong thi tuyển viên chức
 4. a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
 5. b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
 6. c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định ở trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức
 2. a) Thời gian tổ chức: Dự kiến tổ chức thi vòng 1 vào tháng 9/2023, tổ chức thi vòng 2 vào tháng 10/2023. Thời gian cụ thể, Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo sau.
 3. b) Địa điểm tổ chức: Hội đồng tuyển dụng có thông báo sau
 4. Hình thức và nội dung xét tuyển viên chức

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

 1. Vòng 1:Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
 2. Vòng 2:Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.
 3. a) Hình thức thi: Phỏng vấn.
 4. b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
 5. c) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
 6. d) Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm.

đ) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi phỏng vấn.

 1. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển
 2. a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

 1. b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi ở vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản quyết định người trúng tuyển.
 2. c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
 3. Ưu tiên trong xét tuyển viên chức
 4. a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
 5. b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
 6. c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định ở trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức
 2. a) Thời gian xét tuyển vòng 2: Dự kiến tổ chức xét tuyển vòng 2 vào tháng 9/2023. Thời gian cụ thể, Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo sau.
 3. b) Địa điểm tổ chức xét tuyển vòng 2: Hội đồng tuyển dụng có thông báo sau.

VII. PHÍ DỰ TUYỂN

Mức thu và việc sử dụng phí dự tuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính và các văn bản khác có liên quan. Thời gian nộp phí dự tuyển sẽ thông báo sau.

Trên đây là Thông báo của UBND huyện Vụ Bản về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vụ Bản năm 2023. Thông báo này được:

– Niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC huyện Vụ Bản, trụ sở Phòng Nội vụ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vụ Bản.

– Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Vụ Bản tại địa chỉ: http://vuban.namdinh.gov.vn; đăng trên Báo Nam Định điện tử tại địa chỉ: http://baonamdinh.com.vn.

Các Thông báo khác có liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vụ Bản năm 2023 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Vụ Bản tại địa chỉ: http://vuban.namdinh.gov.vn và niêm yết công khai tại các địa chỉ nêu ở trên.

Thông tin chi tiết về kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vụ Bản năm 2023 hoặc vướng mắc cần giải đáp, đề nghị liên hệ với Phòng Nội vụ huyện Vụ Bản, số điện thoại 0985.044.291 để được hướng dẫn, giải đáp./.